Oświadczenie o ochronie prywatności Glen Dimplex Benelux BV

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Glen Dimplex Flame Europe, część Glen Dimplex Benelux BV wraz ze wszystkimi spółkami należącymi do grupy ("my", "nas", "nasz") są
zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności użytkowników. Zgodnie z przepisami o ochronie danych jesteśmy administratorem danych i będziemy
dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 i przepisami krajowymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
przetwarzania danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące danych osobowych użytkowników oraz sposób ich
będziemy je traktować.

2. ODWIEDZAJĄCY NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ
2.1 Możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe użytkowników w następujących okolicznościach:
2.1.1 podczas wypełniania formularzy na naszej stronie internetowej ("Strona"). Obejmuje to adres e-mail, imię i nazwisko, adres i numer telefonu, które są
jest podawany podczas rejestracji w celu korzystania z naszej Witryny, gdy użytkownik prosi nas o kontakt w sprawie naszych towarów lub usług,
subskrypcji naszej listy mailingowej lub subskrypcji/zapytania o towary lub usługi;
2.1.2 gdy użytkownik przekazuje nam informacje, gdy zgłasza problem z naszą Witryną, składa skargę, zadaje pytanie
lub kontaktując się z nami z jakiegokolwiek innego powodu. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami, możemy przechowywać zapis tej korespondencji;

2.1.3 dane dotyczące wizyt użytkownika w naszej Witrynie, w tym między innymi dane o ruchu, dane dotyczące lokalizacji, blogi internetowe i inne dane komunikacyjne
dane komunikacyjne, niezależnie od tego, czy są one wymagane do naszych własnych celów rozliczeniowych, czy też nie, oraz zasoby, do których użytkownik uzyskuje dostęp (zob.
punkt 2.2.2 dotyczący plików cookie poniżej); oraz
2.1.4 gdy użytkownik przekazuje nam swoje dane lub w inny sposób zbieramy od niego informacje za pośrednictwem naszej Witryny.
2.2 Możemy również gromadzić dane w następujący sposób:
Adres IP
2.2.1 Możemy gromadzić informacje o urządzeniu użytkownika, w tym, o ile jest dostępny, adres protokołu internetowego, w celu
ochrony przed oszustwami. Możemy również gromadzić informacje o systemie operacyjnym urządzenia użytkownika i typie przeglądarki do celów administrowania systemem.
administracja. Są to dane statystyczne dotyczące działań i wzorców przeglądania naszych użytkowników i nie identyfikują poszczególnych osób.
Pliki cookie
2.2.2 Nasza Witryna wykorzystuje pliki cookie w celu odróżnienia użytkownika od innych użytkowników naszej Witryny. Pomaga nam to zapewnić użytkownikowi dobre wrażenia
podczas przeglądania naszej Witryny, a także pozwala nam ją ulepszać. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie
i celów, w jakich ich używamy, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
2.3 Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w naszych uzasadnionych interesach, aby:
2.3.1 dostarczania użytkownikowi informacji lub usług, o które użytkownik poprosił;
2.3.2 umożliwienia użytkownikowi udziału w interaktywnych funkcjach naszych Witryn internetowych, gdy użytkownik zdecyduje się to zrobić;

2.3.3 zapewnienie, że zawartość naszej Witryny jest prezentowana w najbardziej efektywny sposób dla użytkownika i jego urządzenia;
2.3.4 ulepszanie naszej Witryny i usług;
2.3.5 przetwarzanie i rozpatrywanie wszelkich skarg lub zapytań użytkownika; oraz
2.3.6 kontaktowanie się z użytkownikiem w celach marketingowych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę (więcej informacji znajduje się w sekcji 6).
Łącza do witryny internetowej
Nasza Witryna może od czasu do czasu zawierać łącza do i ze stron internetowych osób trzecich. Należy pamiętać, że jeśli łącze
do którejkolwiek z tych witryn, witryny te mają różne warunki gromadzenia i prywatności danych osobowych, a my nie ponosimy odpowiedzialności za te zasady.
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady. Po opuszczeniu naszej Witryny zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności
prywatności każdej odwiedzanej witryny.

3. KLIENCI
3.1 Gromadzimy takie informacje, jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres i numer telefonu, gdy użytkownik zamawia u nas towary lub usługi
za pośrednictwem naszej Witryny. Używamy tych danych do przetwarzania zamówień i wypełniania naszych zobowiązań umownych.
3.2 W celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem, możemy również być zmuszeni do udostępnienia danych osobowych stronom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych
i organizacjom pocztowym, aby pomóc w dostarczeniu zamówionych towarów lub usług;
3.3 Możemy również reklamować opinie użytkownika na naszej stronie internetowej i w naszych materiałach marketingowych (za jego uprzednią zgodą, w razie potrzeby);

3.4 Będziemy przechowywać dane użytkownika tak długo, jak będziemy ich potrzebować do dostarczenia użytkownikowi zamówionych przez niego towarów lub usług, a także przez okres 5 lat.
okres 5 lat. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji marketingowej, będziemy przechowywać jego dane osobowe
przez okres opisany w punkcie 6 poniżej.

4. DOSTAWCY
Gromadzimy informacje, takie jak dane kontaktowe, adresy e-mail, imiona i nazwiska, adresy i numery telefonów, aby kontaktować się z użytkownikiem w sprawie zamówionych towarów lub usług.
zamówionych przez użytkownika, składania dalszych zamówień i dokonywania płatności za dostarczone towary i/lub usługi. Będziemy przechowywać dane osobowe przez 5
lat po dostarczeniu towarów/usług.

5. W PRZYPADKU NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Jeśli jesteśmy zobowiązani do gromadzenia danych osobowych zgodnie z prawem lub warunkami umowy, którą zawarliśmy z użytkownikiem, a użytkownik nie dostarczy danych, gdy zostanie o to poproszony,
możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy lub próbujemy zawrzeć z użytkownikiem (na przykład w celu dostarczenia mu naszych towarów lub usług).
lub usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania produktu lub usługi, którą użytkownik zawarł z nami, ale powiadomimy go o tym w takim przypadku.

6. MARKETING
6.1 Oprócz zastosowań opisanych w punktach 2-4 powyżej, gdy użytkownik wskaże, że chce otrzymywać od nas korespondencję marketingową
marketingową od nas, subskrybowania naszych list mailingowych lub biuletynów, wzięcia udziału w jednym z naszych konkursów lub podania nam swoich danych na
wydarzeniach networkingowych, możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w naszym prawnie uzasadnionym interesie, aby przekazywać mu informacje o naszych
towarów, usług, aktualności biznesowych i wydarzeń, które naszym zdaniem mogą być interesujące.
6.2 Użytkownik zawsze ma prawo zrezygnować z otrzymywania informacji opisanych w punkcie 6.1. Aby zrezygnować z otrzymywania
takich informacji użytkownik może
6.2.1 zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu, w którym gromadzimy dane użytkownika;
6.2.2 kliknąć przycisk rezygnacji z subskrypcji w każdej otrzymanej wiadomości; lub
6.2.3 wysłać do nas wiadomość e-mail na adres GDPR@glendimplex.eu lub zadzwonić pod numer +31(0)513-656500, podając swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
6.3 Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji marketingowej, będziemy przechowywać jego dane osobowe przez 5 lat od momentu, w którym użytkownik wyraził na to zgodę.
wyrażenia zgody.
6.4 W celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem, możemy być zmuszeni do udostępnienia danych osobowych stronom trzecim, takim jak dostawcy naszych
dostawcy naszego systemu mailingowego, agencje obsługujące strony internetowe, agencje marketingowe, dostawcy usług płatniczych i organizacje świadczące usługi pocztowe, aby pomóc w
dostarczaniu produktów i/lub usług w związku z naszymi działaniami marketingowymi.

7. MONITOROWANIE I PROWADZENIE DOKUMENTACJI
Możemy monitorować i rejestrować komunikację z użytkownikiem (np. rozmowy telefoniczne i wiadomości e-mail) do celów zapewnienia jakości i szkoleń.
i szkoleń.

8. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE
Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji dotyczących danych osobowych użytkowników.

9. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
9.1 Używamy danych osobowych użytkownika tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo. Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w następujących okolicznościach
okolicznościach:
9.1.1 w celu wykonania umowy, którą zawieramy z użytkownikiem;
9.1.2 jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlegamy;
9.1.3 jeśli jest to konieczne do ochrony żywotnych interesów użytkownika w związku z zakupionym od nas produktem; oraz
9.1.4 ze względu na nasze uzasadnione interesy (opisane w niniejszej polityce), a interesy i podstawowe prawa użytkownika nie przeważają nad tymi interesami.
nad tymi interesami.

10. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM
10.1 Oprócz stron trzecich wymienionych powyżej, możemy ujawniać dane użytkownika stronom trzecim w następujących uzasadnionych interesach
uzasadnionych interesów w następujący sposób:
10.1.1 członkom personelu w celu ułatwienia dostarczania użytkownikowi towarów lub usług;
10.1.2 naszym podmiotom powiązanym w celu wsparcia wewnętrznej administracji;
10.1.3 dostawcom oprogramowania IT, którzy hostują naszą stronę internetową i przechowują dane w naszym imieniu;
10.1.4 profesjonalnym doradcom, w tym konsultantom, prawnikom, bankierom i ubezpieczycielom, którzy świadczą nam usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe
usługi bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe;

10.1.5 organom podatkowym, organom regulacyjnym i innym organom wymagającym zgłaszania czynności przetwarzania w określonych okolicznościach; oraz
okolicznościach; oraz
10.1.6 strony trzecie, które możemy zdecydować się sprzedać, przenieść lub połączyć części naszej działalności lub aktywów. Możemy również dążyć do
nabywać lub łączyć się z innymi spółkami. W przypadku zmiany w naszej działalności nowi właściciele mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika w sposób
dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej polityce prywatności.
10.2 Możemy ujawnić dane osobowe policji, organom regulacyjnym, doradcom prawnym lub podobnym stronom trzecim, jeżeli mamy prawny obowiązek ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych.
obowiązek ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub w celu egzekwowania lub stosowania
warunków i innych umów; lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to
wymianę informacji z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.
10.3 Nie będziemy sprzedawać ani rozpowszechniać danych osobowych innym organizacjom bez zgody użytkownika.

11. TRANSGRANICZNY TRANSFER DANYCH
11.1 Nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy.

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
12.1 Jeśli użytkownik otrzymał od nas (lub sam wybrał) hasło umożliwiające mu dostęp do określonych części naszej Witryny, jest on
odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła. Prosimy o nieudostępnianie nikomu hasła.
12.2 Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby
chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych do naszej Witryny.
na własne ryzyko.
12.3 Przekazywane nam informacje są udostępniane na naszych bezpiecznych serwerach. Podjęliśmy odpowiednie środki fizyczne, techniczne i
techniczne i organizacyjne w celu ochrony informacji użytkownika przed przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem.
lub ujawnieniem. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, którzy
mają uzasadnioną potrzebę biznesową takiego dostępu.

13. DOSTĘP, AKTUALIZACJA, USUWANIE I OGRANICZANIE WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH
13.1 Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli dane osobowe
dane osobowe użytkownika ulegną zmianie.
13.2 Przepisy o ochronie danych osobowych dają użytkownikowi prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu jego danych osobowych w określonych okolicznościach lub do
wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do
dostępu do informacji przechowywanych na jego temat i otrzymania ich w zrozumiałej formie. Jeśli chcesz otrzymać kopię niektórych lub wszystkich
swoich danych osobowych, należy wysłać wiadomość e-mail na adres GDPR@glendimplex.eu. W pewnych okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do
naliczenia uzasadnionej opłaty za spełnienie żądania użytkownika.
13.3 Użytkownik może również zażądać od nas następujących czynności:
13.3.1 zaktualizować lub zmienić swoje dane osobowe, jeśli użytkownik uważa, że są one nieprawidłowe;
13.3.2 całkowite usunięcie danych osobowych użytkownika z naszej bazy danych;
13.3.3 przesłanie kopii danych osobowych w powszechnie używanym formacie i przekazanie danych innemu podmiotowi
w przypadku, gdy użytkownik nam je przekazał, a my przetwarzamy je elektronicznie za jego zgodą lub gdy jest to konieczne do
wykonania umowy; lub

13.3.4 ograniczyć wykorzystanie danych osobowych użytkownika.
13.4 Możemy poprosić użytkownika o podanie określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić jego tożsamość i prawo dostępu oraz dostarczyć mu
użytkownikowi danych osobowych, które przechowujemy na jego temat lub w celu wprowadzenia żądanych zmian. Przepisy o ochronie danych mogą
zezwalać nam lub wymagać od nas odmowy udzielenia użytkownikowi dostępu do niektórych lub wszystkich przechowywanych przez nas jego danych osobowych lub zastosowania się do któregokolwiek z nich
zastosowania się do żądań złożonych zgodnie z prawami użytkownika, o których mowa powyżej. Jeśli nie możemy udzielić użytkownikowi dostępu do jego danych osobowych,
lub nie będziemy w stanie przetworzyć jakiegokolwiek innego otrzymanego żądania, poinformujemy użytkownika o przyczynach takiego stanu rzeczy, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych lub regulacyjnych.
13.5 Wnioski dotyczące powyższego należy przesyłać do naszego inspektora ochrony danych na adres Glen Dimplex Consumer Appliances
Europe, podając swoje imię i nazwisko oraz działania, które mamy podjąć.

14. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY
Jeśli użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych, ma prawo do
Wycofania zgody w określonych okolicznościach. Aby wycofać swoją zgodę, w stosownych przypadkach, prosimy o kontakt pod adresem GDPR@glendimplex.eu.

15. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, a wszelkie zmiany wprowadzone w naszej polityce prywatności zostaną opublikowane na tej stronie.
Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach w niniejszej polityce, które mają istotny wpływ na sposób gromadzenia, przechowywania lub przetwarzania przez nas jego danych osobowych. Jeśli
zamierzamy wykorzystywać uprzednio zgromadzone dane osobowe użytkownika do celów innych niż te, o których poinformowaliśmy użytkownika w momencie ich gromadzenia, wówczas
powiadomimy użytkownika i, jeśli będzie to wymagane przez prawo, uzyskamy jego zgodę przed wykorzystaniem jego danych osobowych w nowym lub niepowiązanym celu.
Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika bez jego wiedzy lub zgody, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub regulacje.

16. KONTAKT

Wyznaczyliśmy głównego inspektora ochrony danych, który nadzoruje przestrzeganie niniejszej polityki prywatności. W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub
prośby dotyczące niniejszej polityki lub sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, prosimy o kontakt pod adresem GDPR@glendimplex.eu. Jest to dodatek do
prawo do skontaktowania się z odpowiednim organem nadzorczym ds. ochrony danych, jeśli użytkownik jest niezadowolony z naszej odpowiedzi na wszelkie podniesione przez niego kwestie. 
Dane kontaktowe wszystkich organów nadzorczych UE można znaleźć pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
W Wielkiej Brytanii można skontaktować się z Information Commissioners Office pod adresem https://ico.org.uk/global/contact-us/.


Ostatnia aktualizacja: sierpień 2023