Privacy beleid
 


1. ALGEMEEN
Flame-connect is een merk dat wordt beheerd door Glen Dimplex Flame Europe, onderdeel van Glen Dimplex Benelux BV. Wij zetten ons samen met de aan ons gelieerde bedrijven ('we', 'wij', 'ons', 'onze') in voor de bescherming en eerbiediging van uw privacy. Voor wat betreft de privacywetgeving treden wij op als gegevensbeheerder; wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) en de nationale wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Wij vragen u het onderstaande aandachtig te lezen zodat u bekend bent met onze standpunten en praktijken ten aanzien van uw persoonsgegevens en de wijze waarop wij daarmee zullen omgaan.

2. BEZOEKERS VAN ONZE WEBSITE
2.1 Wij kunnen in de volgende situaties persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:

2.1.1 wanneer u formulieren op onze website ('Site') invult. Dit omvat onder meer uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en andere vereiste details, die worden verstrekt op het moment van registratie om onze Site te gebruiken, wanneer u ons vraagt contact met u op te nemen over onze goederen of diensten, wanneer u zich inschrijft op onze maillijst of wanneer u zich abonneert op onze goederen of diensten of hierom vraagt;

2.1.2 wanneer u ons gegevens verstrekt als er een probleem is met onze Site, wanneer u een klacht indient, informatie opvraagt of om een andere reden contact met ons opneemt. Als u contact met ons opneemt, kunnen wij gegevens van die correspondentie bewaren;

2.1.3 details over uw bezoeken aan onze Site, waaronder (maar niet uitsluitend) verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, ongeacht of dit vereist is voor onze factureringsdoeleinden of anderszins en de bronnen die u bezoekt (zie het bepaalde onder 2.2.2 over cookies hieronder); en

2.1.4 wanneer u uw gegevens aan ons bekendmaakt of wij op een andere manier gegevens over u verzamelen via onze Site.

2.2 Wij verzamelen gegevens bovendien op de volgende wijzen: IP-adres.

2.2.1 Wij verzamelen gegevens over uw apparaat, waaronder uw Internet Protocol-adres, voor zover beschikbaar, ten behoeve van fraudepreventie. We verzamelen ook gegevens over het besturingssysteem van uw apparaat, de locatie (land) en het browsertype voor onze systeemadministratie. Dit zijn statistische gegevens over de browseracties en browsepatronen van onze gebruikers zonder dat daarbij individuele personen kunnen worden herkend.

Cookies

2.2.2 Onze Site maakt gebruik van cookies om u te kunnen onderscheiden van andere gebruikers van onze Site. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u door onze Site bladert en maakt het voor ons tevens mogelijk onze Site verder te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

2.3 Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben om:

2.3.1 u informatie of diensten te verstrekken waarom u heeft verzocht;

2.3.2 u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Sites, wanneer u daarvoor kiest;

2.3.3 te waarborgen dat de inhoud van onze Site op de meest effectieve manier voor u en uw apparaat aan u wordt gepresenteerd;

2.3.4 onze Site en diensten te verbeteren;

2.3.5 eventuele klachten en vragen af te handelen;

2.3.6 contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld (zie artikel 6 voor meer informatie).

Links

Onze Site kan eventueel links bevatten van en naar de websites van derden. Wij wijzen u erop dat wanneer u een link naar een van die websites volgt, die websites andere voorwaarden hanteren voor de verzameling en bescherming van uw persoonsgegevens; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor die reglementen. Wanneer u onze Site verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring of het privacybeleid te lezen van elke door u bezochte website.

3. KLANTEN
3.1 We verzamelen gegevens, zoals e-mailadres, naam, adres en telefoonnummer wanneer u goederen of diensten bestelt via onze Site. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te verwerken en om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

3.2 Om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen, kunnen we uw persoonsgegevens ook delen met derden, zoals betalingsverwerkers en postbedrijven om ons te helpen de goederen of diensten die u heeft besteld te leveren;

3.3 We kunnen uw feedback ook plaatsen op onze Site en in ons marketingmateriaal (onder voorbehoud van het verkrijgen van uw toestemming, indien nodig);

3.4 We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om u de bestelde goederen en diensten te leveren en gedurende een periode van zes jaar. In sommige gevallen bewaren we gegevens gedurende tien jaar om klanten in Nederland bij te staan die gebruikmaken van de mogelijkheid om een gas-openhaard om te zetten naar (bio)propaan.
Voor zover u zich heeft opgegeven marketingcorrespondentie van ons te willen ontvangen, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de hierna in artikel 6 vermelde periode.

4. LEVERANCIERS
Wij verzamelen gegevens, zoals contactpersonen, e-mailadressen, namen, adressen en telefoonnummers, om u te benaderen over bij u bestelde goederen of diensten, om vervolgbestellingen te doen, en om betalingen aan u te doen voor de door u geleverde goederen en/of diensten. Wij bewaren deze persoonsgegevens gedurende zes jaar na de levering van de goederen/diensten.

5. INDIEN U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT
Voor zover wij wettelijk of op grond van een overeenkomst met u verplicht zijn persoonsgegevens te verzamelen en u op ons verzoek de gevraagde gegevens niet verstrekt, kunnen wij mogelijk de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of trachten aan te gaan (bijvoorbeeld met betrekking tot de levering aan u van onze goederen of diensten) niet uitvoeren. In dit geval moeten wij mogelijk een door u van ons betrokken product of dienst annuleren. Wanneer dat het geval is, zullen wij u echter informeren.

6. MARKETING
6.1 Naast de in de artikelen 2 tot en met 4 hiervoor omschreven toepassingen kunnen wij, voor zover u aangeeft dat u marketingcorrespondentie van ons wilt ontvangen, zich opgeeft voor onze mailinglijsten of nieuwsbrieven, meedoet aan een van onze prijsvragen of uw gegevens aan ons verstrekt tijdens netwerkbijeenkomsten, uw persoonsgegevens gebruiken waar wij een gerechtvaardigd belang hebben om informatie aan u te verstrekken over onze goederen, diensten, zakelijke updates en evenementen waarin u naar onze mening belang zou kunnen stellen.
U heeft te allen tijde het recht om ervoor te kiezen de in artikel 6.1 omschreven informatie niet te ontvangen. Als u zich wilt afmelden voor de ontvangst van dergelijke informatie kunt u:

6.2.1 het betreffende vakje aanvinken op het formulier waarmee we uw gegevens verzamelen;

6.2.2 klikken op de knop 'Afmelden' in de door u ontvangen communicatie; of

6.2.3 ons een e-mail sturen op GDPR@glendimplex.eu of bellen naar +31 (0)513-656500 onder vermelding van uw naam en contactgegevens.

6.3 Wanneer u zich heeft geabonneerd op de ontvangst van marketingcorrespondentie van ons bewaren wij persoonsgegevens gedurende zes jaar vanaf het moment waarop u ons toestemming verleent.

6.4 Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u moeten we uw persoonsgegevens mogelijk ook delen met derden, zoals onze leveranciers voor ons mailsysteem, websitebureaus, marketingbureaus, betalingsverwerkers en postbedrijven om ons te helpen de producten en diensten die verband houden met onze marketingactiviteiten te leveren.

7. OBSERVATIE EN REGISTRATIE
Wij kunnen de communicatie met u mogelijk observeren en registreren (bijvoorbeeld telefoongesprekken en e-mails) ten behoeve van kwaliteitsborging en training.

8. GEAUTOMATISEERDE VERWERKING
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot persoonsgegevens.

9. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
9.1 Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer dat wettelijk is toegestaan. In de meeste gevallen zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

9.1.1 voor de uitvoering van een overeenkomst die we met u zijn aangegaan;

9.1.2 indien nodig voor de naleving van wet- of regelgeving die op ons van toepassing is;

9.1.3 indien nodig om uw cruciale belangen te beschermen met betrekking tot een product dat u van ons heeft aangeschaft; en

9.1.4 voor onze gerechtvaardigde belangen (zoals beschreven in dit beleid), zo lang uw belangen en grondrechten niet voorgaan op deze belangen.

10. OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
10.1 In aanvulling op de voornoemde derden kunnen wij uw gegevens ook in de volgende situaties aan derden bekendmaken ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen:

10.1.1 aan medewerkers om de levering van goederen of diensten aan u mogelijk te maken;

10.1.2 aan onze gelieerde entiteiten om de interne administratie te ondersteunen;

10.1.3 aan IT-softwareleveranciers die onze Site hosten en gegevens namens ons opslaan;

10.1.4 aan professionele adviseurs, waaronder consultants, advocaten, bankiers en verzekeraars die ons advies-, bankiers-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen;

10.1.5 aan de Belastingdienst, regelgevende instanties en andere autoriteiten die onder bepaalde omstandigheden de rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen;

10.1.6 aan derden waaraan wij vrijwillig ons bedrijf of onze activa verkopen of overdragen of waarmee we fuseren. Ook kunnen wij ons eventueel richten op de overname van of fusie met andere ondernemingen. Indien een verandering plaatsvindt in onze onderneming, kunnen de nieuwe eigenaars uw persoonsgegevens gebruiken op dezelfde wijze als in dit privacybeleid is omschreven.

10.2 Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan de politie, toezichtsorganen, juridisch adviseurs of soortgelijke derden voor zover op ons een wettelijke verplichting rust tot het bekendmaken of delen van persoonsgegevens, ter voldoening aan een wettelijke verplichting, ter handhaving of toepassing van de voorwaarden van onze website, en andere overeenkomsten; of ter bescherming van onze rechten, onze bezittingen, of de veiligheid van onze klanten of anderen. Hiertoe behoort tevens de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van fraudepreventie en vermindering van kredietrisico’s.

10.3 Wij zullen persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan andere organisaties verkopen of doorgeven.

10.4 Wanneer u een onderhoudsverzoek indient voor uw product, delen wij de gegevens die u aan ons verstrekt met onze servicepartner Insezo die namens ons de reparatie uitvoert. Insezo zal nooit voor marketingdoeleinden contact met u opnemen.

10.5 Wij maken gebruik van Microsoft Dynamics als onze software voor het beheer van klantrelaties. Wanneer u ons gegevens verstrekt via een van de formulieren op onze Site, worden deze opgeslagen op dit systeem. U kunt op de volgende link het privacybeleid van Microsoft raadplegen: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

11. GRENSOVERSCHRIJDENDE GEGEVENSOVERDRACHT
11.1 Wij zullen uw persoonsgegevens niet overdragen aan derden buiten de Europese Economische Ruimte.

12. GEGEVENSBEVEILIGING
12.1 Voor zover wij aan u een wachtwoord hebben verstrekt (of u dit heeft gekozen) waarmee u toegang heeft tot bepaalde gedeelten van onze Site, bent u zelf ervoor verantwoordelijk dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft. Wij verzoeken u een wachtwoord met niemand te delen.

12.2 De overdracht van gegevens via internet is helaas niet geheel veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van uw gegevens die naar onze Site worden verzonden. Deze verzending geschiedt op uw eigen risico.

12.3 Gegevens die u aan ons verstrekt, worden gedeeld op onze beveiligde servers. Wij hebben passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen genomen die bedoeld zijn om uw gegevens te beveiligen tegen onbedoeld verlies en ongeoorloofde toegang, gebruik, verandering of openbaarmaking. Bovendien wordt de toegang tot persoonsgegevens door ons beperkt tot die medewerkers, vertegenwoordigers, contractanten en andere derden die een gerechtvaardigd bedrijfsmatig belang hebben bij de toegang daartoe.
 

13. TOEGANG TOT EN BIJWERKING, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
13.1 Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van u hebben juist en actueel zijn. Wij verzoeken u ons te informeren in geval van wijzigingen in de persoonsgegevens die wij van u bewaren.

13.2 Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om in bepaalde situaties bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of een eerder door u verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Ook heeft u het recht op inzage van de over u bewaarde gegevens en op verstrekking daarvan in een begrijpelijke vorm. Als u een kopie wilt van alle of een deel van uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar GDPR@glendimplex.eu. In bepaalde situaties behouden wij ons het recht voor een redelijke vergoeding in rekening te brengen om aan uw verzoek te voldoen.

13.3 U kunt ons ook vragen het volgende te doen:

13.3.1 uw persoonsgegevens bijwerken als u van mening bent dat deze onjuist zijn;

13.3.2 uw persoonsgegevens volledig verwijderen uit onze database;

13.3.3 u een kopie van uw persoonsgegevens sturen in een gangbare indeling en uw gegevens overdragen aan een andere entiteit wanneer u deze aan ons heeft verstrekt en we dit elektronisch verwerken met uw toestemming of indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; of

13.3.4 het gebruik van uw persoonsgegevens beperken.

13.4 Wij kunnen van u specifieke gegevens vragen om uw identiteit en uw recht op toegang te verifiëren en om aan u de persoonsgegevens te verstrekken die wij van u bewaren dan wel de door u gewenste wijzigingen door te voeren. Op grond van de privacywetgeving mogen of moeten wij soms weigeren u toegang te geven tot de persoonsgegevens die wij van u bewaren of een deel daarvan, of weigeren bepaalde, op grond van uw bovenstaande rechten gedane, verzoeken in te willigen. Indien wij u geen toegang kunnen geven tot uw persoonsgegevens of een ander door ons ontvangen verzoek niet kunnen verwerken, dan delen wij de redenen hiervoor aan u mee, onder voorbehoud van alle eventuele beperkingen ingevolge wet- of regelgeving.

13.5 Wij vragen u alle verzoeken in verband met het bovenstaande te richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming van Glen Dimplex Consumer Appliances Europe, onder vermelding van uw naam en de handeling die u van ons vraagt.

14. RECHT OP INTREKKING VAN UW TOESTEMMING
Voor zover u toestemming heeft gegeven voor de verzameling, verwerking en overdracht van uw persoonsgegevens, bent u op grond van de wet in bepaalde situaties gerechtigd uw toestemming in te trekken. Om uw toestemming in te trekken waar dit van toepassing is, vragen wij u contact met ons op te nemen op GDPR@glendimplex.eu.

15. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te kunnen wijzigen en alle door ons aangebrachte wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Wij brengen u op de hoogte van alle wijzigingen van dit beleid die van wezenlijke invloed zijn op de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of verwerken. Indien wij uw eerder verzamelde persoonsgegevens voor andere doeleinden wensen te gebruiken dan wij ten tijde van het verzamelen aan u hebben gemeld, dan zullen wij u hiervan een mededeling doen en, voor zover wettelijk vereist, uw toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens voor een nieuw of niet-gerelateerd doel gaan gebruiken. Wij kunnen uw persoonsgegevens buiten uw kennis of toestemming verwerken waar dit op grond van toepasselijke wet- of regelgeving vereist is.

16. CONTACT OPNEMEN

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de naleving van dit privacybeleid. Als u vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit beleid of de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via e-mail GDPR@glendimplex.eu. Dit is in aanvulling op uw recht om contact op te nemen met het Information Commissioners Office als u niet tevreden bent met onze reactie op eventuele kwesties die u naar voren brengt via

  https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

And for the UK the Information Commissioners Office can be contacted at  https://ico.org.uk/global/contact-us/

Laatst geupdate: Sep. 2023